Dokumentacija

План јавних набавки 2024

Измењени план јавних набавки за 2024

Правилник о набавкама

 

ПРАВИЛНИЦИ ШКОЛЕ

Статут Школе са домом за ученике оштећеног слуха

Правилник о раду

Правилник о организацији и систематизацији послова 2023. година

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свим активностима које организује школа

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правила понашања

Правилник о полагању испита

Правилник о набавкама 2020. година

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

План мера за остваривање и унапређење родне равноправности у 2024. години.

Извештај о спровођењу плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

Евиденција података о остваривању родне равноправности-образац 1

Годишњи извештај о остваривању родне равноправности -образац 3

Правилник о употреби мобилног телефона и других електронских уређаја

Развојни план школе за период 2023-2028. године

Анекс развојног плана школе- Европски развојни план

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОДИНЕ

Школски програм први разред

Школски програм други разред

Школски програм трећи разред

Анекс школског програма -Дигитални свет 3. разред

Школски програм четврти разред

Анекс школског програма-Дигитални свет 4. разред

Школски програм пети разред

Школски програм шести разред

Школски програм седми разред

Школски програм осми разред

Школски програм службе и говорне везе, логопедске везе

Школски програм – остали програми

Школски програм средња школа- изборни и факултетски предмети

Школски програм општеобразовни предмети двогодишње оспособљавање за рад

Школски програм за стручне предмете- образовни профил Аутоперач подмазивач

Школски програм за стручне предмете- образовни профил Пекар пецива

Школски програм општеобразовни предмети трогодишње образовање

Школски програм за стручне предмете- образовни профил Пекар

Школски програм за стручне предмете – образовни профил Аутолимар

Школски програм за стручне предмете- образовни профил Педикир маникир

Школски програм за стручне предмете- образовни профил Књиговезац

Школски програм за стручне предмете- образовни профил Женски фризер

Школски програм општеобразовни предмети цетворогодишње образовање

Школски програм за стручне предмете- образовни профил Техничар графичке дораде

 

Документација школске 2023/2024 . године

Годишњи план рада школе за школску 2023-2024. годину

Анекс Годишњег плана рада школе за школску 2023-2024. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за период септембар-фебруар школске 2023-2024. године

Акциони план Развојног плана школе за школску 2023-2024. годину

Акциони план инклузивног образовања за школску 2023-2024. годину

Акциони план самовредновања за школску 2023-2024. годину

 

Документација школске 2022/2023 . године

Годишњи план рада школе за школску 2022 2023 годину

Акциони план Развојног плана школе

Акциони план самовредновања

Акциони план Тима за инклузивно образовање

Извештај о реализацији ГПРШ-а за период август-фебруар школске 2022-2023 године

Извештај о раду директора за период август- фебруар школске 2022-2023.

Извештај о реализацији ГПРШ-а за период фебруар-август школске 2022-2023. године

Извештај о раду директора за период фебруар-август школске 2022-2023.

Евалуација акционог плана Развојног плана школе за школску 2022-2023 годину

Евалуација Тима за инклузивно образовање за 2022-2023. годину

Извештај самовредновања за школску 2022-2023. годину

 

Летопис школе 2020 – 2021.

Летопис школе 2021 – 2022.

Летопис школе 2022 – 2023.