Specijalizovani prostori

 • 8 ucionica opremljne racunarima sa mogunošcu korišcenja interneta. Ucionice raspolažu individualnim i grupnim aparatima za amplifikaciju glasa i zvuka kod slušnih oštecenja (KSAF-a aparat i Amigo sistem), posterima, didaktickim materijalom , belim tablama, magnetnim tablama.
 • biblioteka raspolaže bogatom decjom i strucnom literaturom
 • kabineti za slušno govorne vežbe
 • somatopedski kabinet
 • ucionica za ucenike sa motorickim poremecajima
 • senzorna i svetla soba
 • kabinet za likovnu kulturu i art terapiju
 • logopedski kabinet
 • digitalna ucionica
 • Montesori ucionica
 • multimedijalna ucionica (opremljena interaktivnom tablom)
 • fiskulturna sala i osvetljen teren u školskom dvorištu za izvodenje sportsko-rekreativnih aktivnosti.