Vaspitni rad

Opšti cilj vaspitanja je formiranje kompletne, svestrano razvijene, stvaralačke i slobodne ličnosti sa ispravnim pogledom na svet, prirodu i društvo, zrele za uključivanje u životnu sredinu, kao i postizanje optimalne školske uspešnosti kod učenika.

Poseban cilj vaspitanja je:

– na otklanjanju posledica oštećenja sluha u fizičkom i psihičkom pogledu,

– na razvijanju govora i drugih oblika komunikacije,

– podsticanje i razvijanje psihomotoričkih potencijala,

– da omogući učenicima uspešno savlađivanje nastavnih sadržaja i drugih zadataka koje postavlja škola,

– podsticanje i razvijanje aktivnog odnosa prema sopstvenom učenju i ličnom sveukupnom razvoju,

– da izgradi pravilne interpersonalne odnose, nauči ih životu i radu i zajedništvu i na taj način pripremi za život u koji će stupiti po završetku škole i izlasku iz internata.

Vaspitno obrazovni rad svakodnevno obuhvata rad na usvajanju osnovnih pravila ponašanja, razvijanju radnih navika (usvajanje racionalnih tehnika školskog učenja i intelektualnog rada), razvijanju osećanja odgovornosti, prihvatanju obaveza i shvatanju uloge pojedinca u domu. Vaspitači svoj rad usklađuju sa potrebama svakog učenika posebno. Uključuju učenike u aktivnosti za koje su zainteresovani i koje su usmerene na unapređenje i razvijanje ličnih mogućnosti.

Vaspitači sa svojim vaspitnim grupama svakodnevno izvode repeticiju nastavnog gradiva i izradu domaćih zadataka. Repeticija se izvodi u slobodnim učionicama, dnevnom boravku ili vaspitačkoj sobi. Za učenike osnovne škole od 1. do 4. razreda repeticija se odvija u okviru sledećih predmeta:
– srpskog jezika
– matematike
– sveta oko nas (prirode i društva)
– likovne kulture.
Za učenike osnovne škole od 5. do 8. razreda, kao i za učenike srednje škole, repeticija obuhvata usvajanje gradiva iz svih predmeta.
Vaspitači se trude da omoguće učenicima da upoznaju prirodu učenja i ulogu pojedinih vrsta učenja u razvoju i menjanju ličnosti tokom detinjstva, adolescencije i zrelog doba.

ORGANIZACIJA VASPITNO OBRAZOVNOG RADA

U radu sa decom su maksimalno zastupljene sve komponente vaspitnog rada.
Komponente vaspitnog rada su:

-intelektualno vaspitanje

-moralno vaspitanje

-radno vaspitanje

-estetsko vaspitanje

-fizičko vaspitanje

Vaspitne grupe su heterogene po sastavu i broje od 6 do 8 učenika

Vaspitno obrazovni rad sa učenicima obuhvata:
– pripremu učenika za učenje, izradu domaćih zadataka
– praćenje psihofizičkog razvoja i evidencija
– individualni vaspitno-obrazovni rad sa učenicima
– preventivni rad, rad na adaptaciji, socijalizaciji i rešavanju ličnih problema učenika
– organizaciju kulturno zabavnog života dece, sadržajno i pravilno korišćenje slobodnog vremena
– vođenje brige o izgledu, zdravlju, ličnoj higijeni, ličnim stvarima učenika i inventaru koji koriste
– prisustvo pri ustajanju i smeštanju na spavanje i u toku obroka.

Vaspitni rad u školskoj 2023/2024. godini realizuju:

  • Milica Mitić, master defektolog
  • Milica Stanković, master defektolog
  • Dajana Rojek Zakić, master defektolog
  • Aleksandra Tasić, diplomirani pedagog