Servisni centar

Škola sa domom za ucenike oštecenog sluha je formirala Servisni centar za pružanje dodatne podrške deci sa razvojnim problemima u oktobru 2009. godine, kao rezultat prepoznavanja potrebe za podrškom deci,ucenicima, roditeljima, vaspitacima, uciteljima , nastavnicima na nivou Šumadijskog okruga.

Kontakt osoba: Dragana Šurlan - 064/63-99-132 ili 034/ 323-662 ( lokal8)

Servisnim centrom su obuhvacena deca sa svim vrstama razvojnih problema.

Deca sa razvojnim problemima koriste usluge Servisnog centra Škole sa domom za ucenike oštecenog sluha kao dodatnu podršku, koja se sprovodi na više nivoa:

Dodatna podrška se realizuje kroz:

 1. Individualne tretmane
  Realizuju ih defektolozi svih profila, koji se sprovode u našoj ustanovi , dva puta nedeljno po 45 minuta , na preporuku i sa mišljenjem Intnjerresorne komisije, u specijalizovanim dobro opremljenim kabinetima.
  • Logopedski tretman je inidualni tretman u specijalizovanim kabinetima opremljenim savremenim logopedskim didaktickim materijalom . Obuhvacena su deca sa razvojnom afazijom, disfazijom, disleksijom, dislalijom, diskalkulijom, mucanjem.
  • Slušne i govorne vežbe su tretman kojim su obuhvacena deca sa oštecenjem sluha. Tretmani su individualni, u kabinetima sa adekvatnom asistivnom tehnologijom, KSAF-a aparaturom.
  • Somatopedski tretman je individualan i odvija se u somatopedskom kabinetu. Obuhvata edukaciju, rehabilitaciju i savetodavni rad. Individualnim tretmanima se tretiraju svi motoricki poremecaji, oštecenja i poremecaji lokomotornog aparata, disgrafija, hiperaktivnost, neskladan motoricki razvoj, oštecenja centralnog i perifernog nervnog sistema i uticaj na pravilan rast i razvoj.
  • Defektološki tretman obuhvata kompletnu defektološku dijagnostiku i kompleksnu grupu tretmana primerenu vrsti višestruke ometenosti deteta (kombinuju se tretmani prema potrebama deteta).
  • Tretman u senzornoj sobi je terapija senzorne integracije, stvaranje adaptivne reakcije i stimulisanje svih cula (culo vida , sliha, dodira, ukusa, mirisa, vestibularnog i proprioceptivnog sistema). Terapija se sprovodi nakon uradenog senzornog profila deteta . Terapija deluje na poboljšanje raspoloženja, smanjenje nepoželjnih oblika ponašanja, smanjenje nivoa anksioznosti, straha, poboljšanje komunikacije, pamcenja, pažnje, smanjenje agresije.
  • Tretman u svetloj sobi je takode u cilju terapije senzorne integracije i stimulisanja svih cula.Ovaj prostor ima dosta dnevnog svetla, pojedina deca ne prihvataju taman i izolovan prostor senzorne sobe.
  • Reedukacija psihomotorike primenjuje se kod dece sa mentalim deficitom, dece sa ranim oblicima poremecaja ponašanja , a posebno u radu sa decom koja pokazuju smetnje u razvoju govora, u radu sa decom koja imaju poremecaj psihomotorike u užem smislu (hiperkineticno dete, tik) je osnovni terapijski metod. Osnova je za uspešnu primenu specificnih metoda rada u skladu sa problemom i uvek metoda izbora za podsticanje psihomotornog razvoja.
  • Slušni integracijski trening ( Mocart terapija )je terapija koja se odnosi na terapiju muzikom. Sprovodi je edukovan terapeut posebnom aparaturom u kabinetu , koji je namenjena u tu svrhu , svakodnevno pet dana u nedelji, dva meseca , nakon cega se pravi pauza. Bazira se na slušanju muzike , odabrane u terapijske svrhe , po odredenoj dinamici i šemi. Pozitivno utice na slušnu pažnju, intelektualni razvoj, govorno-jezicki razvoj, pamcenje.
  • Art terapija – je oblik psihoterapije koji se odnosi na likovnu terapiju. Terapeut nenametljivo ostvaruje komunikaciju sa detetom sa ciljem da ga oslobodi blokova, emocija , opusti i pomogne mu da razvije pozitivnu sliku o sebi i drugim . Neverbalno izrežavanje ima veliku prednost u odnosu na govor kod dece . Deca lakše komunicireju crtežom nego verbalno. Terapija se sprovodi grupno ili individualno. Terapiju vodi diplomirani slikar.
  • Montesori prostorija koja je kompletno opremljena posebnom didaktikom za rad po Montesori metodi koja utice na sticanje životnih veština , razvoj fine motorike i opipavanja, razvoj i bogacenje recnika, priprema za pisanje, svest o sebi, okolini i drugima.
 2. Podršku uciteljima
  Realizuje se kroz sastanke, kako u njihovoj školi tako i u našoj ustanovi, u cilju razmene iskustava, konsultacija u vezi ucenika , IOP-a koji je korisnik usluga Servisnog centra, konsultacija u vezi nabavke asistivne tehnologije, u cilju unapredenja inkluzivne prakse u školama, u radu sa decom sa razvojnim problemima.
 3. Savetodavni rad sa roditeljima
  Savetodavni rad sa roditeljima koji imaju dete sa razvojnim problemima u redovnom sistemu obrazovanja, za rad kod kuce kao i sve druge nedoumice koje imaju a mi možemo da im pomognemo u tome.
 4. Saradnja sa Interresornom komisijom
  Dostavljanje mišljenja o napretku korisnika Servisnog centra.

Teži se ka tome da usluge Servisnog centra koriste deca od najranije dobi , kada je najoptimalniji period razvoja , da se deca što više obuhvate tretmanima da bi se kasnije lakše ukljucila u redovno predškolsko ili redovnu školu.
Usluge Servisnog centra koriste deca od 2,5 do kraja srednje škole.

Sve usluge Sevisnog centra korisnici ostvaruju na preporuku i sa mišljenjem interresornih komisija opština sa kojima saradujemo.

Usluge Servisnog centra se placaju u skladu sa elaboratom o proširenoj delatnosti.