Stručna podrška

ART TERAPIJA
Od januara meseca 2015. godine škola uvodi primenu ART terapije, koja će obuhvatati decu sa svim vrstama razvojnih problema, kako učenike škole, tako i decu i učenike u okviru Servisnog centra.
Zainteresovani roditelji koji žele da pomognu svojoj deci mogu se i sami priključiti pohađanju ART terapije za roditelje, koja će se odvijati individualno ili po grupama.

SENZORNA SOBA I SVETLA SOBA
Rad u senzornoj i svetloj sobi zasnovan je na teoriji senzorne integracije. Cilj rada je stimulisanje svih čula i to čula vida, sluha, dodira, ukusa, mirisa, vestibularnog i proprioceptivnog sistema (ova dva sistema su bitna za izvođenje pokreta). Dete se dovodi u stanje smirene budnosti u kome može da učii i prima nove sadržaje.
Planiranje i način rada zasnovani su na senzornim karakteristikama deteta tj. senzornom profilu. Rad traje 30 minuta i može biti: individualni i grupni.
Rad u senzornoji i svetloj sobi je univerzalan, može se koristiti kod svih stanja povišene fizičke aktivnosti, psihomotornih nemira, stresa itd. kao i kod specifičnih problema, kao što su: autizam, hiperkinetski sindrom, razvojna dispraksija (problem motornog planiranja/sindrom nespretnog deteta), problem u učenju- disleksija, disgrafija, diskalkulija.
Na ovaj način dete dobija mogućnost da odabere stimulaciju koja mu prija, kao I proctor koji može biti taman (senzorna soba), svetao (svetla soba).
Terapeuti poseduju uverenja o završenoj edukaciji od kojih je jedno akreditovano od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku Republike Srbije, a drugo od strane Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilište u Zagrebu, Centar za rehabilitaciju (kabinet za senzornu integraciju).

SLUŠNI INTEGRACIONI TRENING
Slušni integracioni trening je terapija koja se sprovodi svakodnevno 5 dana u nedelji, 2 meseca, nakon čega se pravi pauza. Bazira se na slušanju muzike, odabrane u terapijske svrhe (klasična muzika, meditativna, zvuci prirode, Mocartova muzika, ambijentalna muzika) po određenoj dinamici i šemi. Pozitivno utiče na slušnu pažnju, intelektualni razvoj, govorno-jezički razvoj, pamćenje.
Utvrđeno je da Mocartova muzika povećava sposobnost snalaženja u prostoru, poboljšava slušnu pažnju, utiče na intelektualni razvoj, govorno jezički razvoj (rečnik, izražavanje, lakšu komunikaciju), utiče pozitivno na pamćenje.
Istraživanja su pokazala poboljšanja kod sledećih poremećaja: poremećaj slušne pažnje, auditivna agnozija, poremećaj govora, disleksija, afazija, oštećenje sluha, autizam, ADHD, motorički poremećaj.

MONTESORI METOD
Montesori metod utiče na razvoj fine motorike i opipavanja, uvežbavanje prstiju za pisanje, razvoj slušne paznje, razvoj i bogaćenje rečnika, razvoj motorne memorije i percepcije, vizuelno razlikovanje geometrijskih oblika, priprema za pisanje, priprema za matematiku, svest o sebi, svojoj okolini i drugima, samostalnost, estetsko i kulturno vaspitanje.
Ovom metodom se posebno razrađuju materijali i vežbe za posebne vaspitne oblasti: materijali za vežbe praktičnog života, materijali za podsticanje senzornih sposobnosti, materijali za razvoj govora, materijali za vežbe motorike, materijali za vežbe matematike, materijali za kosmičko obrazovanje.

SOMATOPEDSKI TRETMAN
Somatopedski tretman obuhvata: prevenciju, detekciju i otklanjanje deformiteta, preventivno korektivne vežbe, stimulaciju fine i grube motorioke, razvoj koordinacije pokreta, voljne kontrole pokreta kao i vizo-motorne kontrole pokreta, primenu terapije pokretom (kineziologija), primenu kineziterapijskih metoda i tehnika, psihomotornu reedukaciju, dijagnostiku i dizajniranje habilitaciono-rehabilitacionih protokola podrške.
Somatopedski kabinet je opremljen adekvatnim didaktičkim materijalom, spravama i pomagalima za decu kojoj je neophodna podrška za pravilan motorički razvoj, rehabilitaciju lica sa telesnim oštećenjima, smetnjama i poremećajima u motornom funkcionisanju.

DEFEKTOLOŠKI TRETMANI
Logopedsdki tretman se sprovodi kroz individualne tretmane u specijalizovanim kabinetima opremljenim savremenim logopedskim didaktičkim materijalom. Obuhvaćena su deca sa: razvojnom afazijom, disfazijom, disleksijom, dislalijom, diskalkulijom, mucanjem.
Slušne i govorne vežbe se sprovode kroz individualne tretmane u specijalizovanim kabinetima opremljenim adekvatnom aparaturom (KSAF-a) i didaktičkim materijalom u cilju stimulacije i razvoja govora kod dece sa oštećenim sluhom.

AUDIOLOŠKA AMBULANTA
Škola u svom sastavu ima i audiološku ambulantu, koju čine tri prostorije: ordinacija za specijalistički ORL pregled i timpanometriju, ordinacija za audiometriju, laboratorija za izlivanje oliva.
Ambulanta je opremljena savremenom aparaturom za dijagnostikovanje slušnih oštećenja (audiometar, timpanometar, videootoskop) i aparaturom za izlivanje oliva.