usluga osiguranja imovine

Kratak opis predmeta nabavke:usluga osiguranja imovine sa ciljem zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim dobavljačem
Kriterijum je: Najniža ponuđena
Odluka o dodeli ugovora- Osiguranje imovine