JNMV D 12/17 – Nabavka lifta

Saopštavamo informacije o javnoj nabavci.

 

Kratak opis predmeta nabavke: Nabavka liftova
Oznaka predmeta nabavke  Nabavka liftova –  42416100
Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena

U prilogu se nalazi dopunjeni materijal