JN U(C) /2017 – Fiksna telefonija

Saopštavamo Vam odluku o dodeli ugovora za nabavku usluga- Fiksna telefonija (centralizovana nabavka)

Kratak opis predmeta nabavke: Usluga telefoni – fiksni
Oznaka predmeta nabavke: Usluga fiksne telefonije –  64211000

Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena