Dokumentacija

U prvi razred osnovne škole upisuje se svako dete koje ce do 01. septembra navršiti 6,5-7,5 godina. (cl. 98. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja)

 

Za upis, potrebna su vam sledeca dokumenta:

  • izvod iz maticne knjige rodenih,
  • prijava prebivališta,
  • potvrda o završenom pripremnom predškolskom programu,
  • dokaz o zdravstvenom pregledu deteta i
  • rešenje interresorne komisije. 

 

Ukoliko dete i clanovi porodice nemaju licna dokumenta, kao ni prijavu prebivališta niti zdravstvenu knjižicu, a dete nije pohadalo pripremni predškolski program, prema cl. 98. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, škola može da upiše dete i bez gore navedene dokumentacije. 

Ako dete starije od sedam i po godina zbog bolesti ili drugih razloga nije upisano u prvi razred, može da se upiše u prvi ili odgovarajuci razred na osnovu prethodne provere znanja. To znaci da se na osnovu testiranja i uvida u ono što dete vec zna ono može upisati u prvi, ali i u neki od starijih razreda. Ovo je važno zbog toga da bi dete zaista boravilo i ucilo u okviru svoje vršnjacke grupe – sa decom istog uzrasta, a ne sa znatno mladom decom. (cl. 98 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja)

Odluku o tome da li ce dete biti upisano u redovnu ili u osnovnu školu za obrazovanje ucenika sa smetnjama u razvoju (specijalnu školu) donosi iskljucivo roditelj. Vi se možete posavetovati o tome sa strucnjacima koji rade sa vašim detetom, ali odluku u vaše ime niko nema pravo da donese.

Prijavu možete preuzeti u elektronskoj formi: