Zaposleni

Škola za gluve ima 61 zaposlenih i organizacionu strukturu primerenu zahtevima i potreba svojih učenika. U kvalifikacionoj strukturi zaposlenih u školi, na kraju 2011. godine najveći broj čine zaposleni sa visokom stručnom spremom i to:

- visoka SS (40) - 65.58%
- viša (5) - 8.2%
- V stepen (1) - 1.63%
- IV stepen (5) - 8.2%
- III stepen (3) - 4.9%
- II stepen (1) - 1.63%
- osnovna škola (6) - 9.83%

Direktor škole

Nastavno vaspitno osoblje

Administrativno osoblje

Tehničko osoblje