Zaposleni

Škola za gluve ima pedeset devet  zaposlenih i organizacionu strukturu primerenu zahtevima i potrebama svojih učenika. U kvalifikacionoj strukturi zaposlenih u školi, na kraju 2018. godine najveći broj čine zaposleni sa visokom stručnom spremom.

Direktor škole

Nastavno vaspitno osoblje

Administrativno osoblje

Tehničko osoblje